Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Applaus

Inhoud

 

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Gebruikersprofiel en informatie

Artikel 4. De Overeenkomst

Artikel 5. Plaatsbewijzen

Artikel 6. Reviews

Artikel 7. Consumentenservice en klachtenafhandeling

Artikel 8. Annulering en overmacht

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Artikel 10. Privacy

Artikel 11.Algemeen

  

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

  

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Applaus is de Coöperatieve Vereniging Applaus U.A., gevestigd te Nieuwegein (3439 LG) aan Laagraven 3, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64355276.

Applaus.nl omvat het online platform, zowel de Website als de app Applaus.

Gebruiker is een natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Applaus.nl

Klant is een natuurlijke- of rechtspersoon die een Plaatsbewijs voor een Voorstelling verkrijgt via Applaus.nl waardoor een Overeenkomst wordt aangegaan met Applaus.

Locatie is de plaats waar de Voorstelling wordt gehouden.

Organisator is natuurlijke- of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een Voorstelling op de aangegeven Locatie. In de meest voorkomende gevallen zijn dit podia/theaters en producenten.

Overeenkomst is de overeenkomst tussen Applaus en de Klant ter verkrijging van een Plaatsbewijs van een Voorstelling.

Plaatsbewijs is het toegangsbewijs en/of reserveringsbewijs waarmee de Klant als houder het recht verkrijgt op het bijwonen van een Voorstelling.

Voorstelling is een uitvoering van een show of artiest(en) of gezelschap op een aangegeven datum, tijdstip en Locatie.  

Website www.applaus.nl

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

  

2.1        Op ieder gebruik van Applaus.nl en iedere Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Gebruiker of Klant wijst Applaus.nl uitdrukkelijk van de hand.

 

2.2        Voor het bezoek aan de Voorstelling gelden de algemene voorwaarden van de betreffende Organisator. Tevens gelden de algemene voorwaarden van de Locatie indien deze niet dezelfde entiteit is als de Organisator. Deze algemene voorwaarden (hierna: “de Bijzondere Voorwaarden”) kunt u nalezen op de website van de desbetreffende Organisatoren Locatie. Deze zullen op verzoek aan de Klant worden toegezonden.

 

2.3        Zowel deze Algemene Voorwaarden als de betreffende Bijzondere Voorwaarden worden aanvaard bij het verwerven van Plaatsbewijzen via Applaus.nl en deze zijn daarmee onlosmakelijk verbonden met de tot stand gekomen Overeenkomst.

 

 

Artikel 3. Gebruikersprofiel en informatie

 

3.1        De Gebruiker van Applaus kan een online profiel aanmaken voor het opslaan van persoonsgegevens, favorieten en zoekvoorkeuren voor lopende en toekomstige bezoeken.

 

3.2        Voor het verwerven van Plaatsbewijzen en het tot stand komen van een Overeenkomst is het aanmaken van een online profiel en het opgeven van bepaalde persoonsgegevens verplicht.

 

3.3        Plaatsbewijzen die gekocht zijn via Applaus worden opgeslagen in het profiel en zijn toegankelijk voor de Klant.

 

3.4        De review die Gebruikers plaatst wordt samen met de persoonlijke gegevens die Gebruiker daarbij verstrekt bewaard door Applaus. Indien de gebruiker een online profiel heeft aangemaakt, wordt een  review ook hierin opgeslagen.

 

3.5        De Gebruiker geeft toestemming aan Applaus en Organisator om de door hem zelf ingevoerde gegevens in het online profiel alsmede de toegevoegde gegevens door het gebruik van Applaus.nl zoals geplaatste reviews en informatie van te bezoeken of bezochte Voorstelling aan de hand van Plaatsbewijzen, te gebruiken voor digitale communicatie-uitingen naar Gebruiker of Klant, waaronder maar niet beperkt tot e-mail, MMS, SMS, Whats-App, pushberichten en Direct Messaging, met als specifieke reden:

-  Om de Gebruiker naar aanleiding van een door hem geplaatste review een bedankmail te sturen.

-  Om de Gebruiker naar aanleiding van een door hem geplaatste review te vragen of hij geïnteresseerd is in meer informatie over soortgelijke Voorstellingen en Organisatoren als degene waarover hij een review plaatste.

-  Om de Klant voorafgaande aan de Voorstelling waarvoor een Toegangsbewijs verworven is, te informeren over zaken die mogelijk van belang kunnen zijn voor zijn reis en verblijf rondom het bezoek aan de Voorstelling.

-  Om de Klant na het bezoek aan de Voorstelling te bedanken voor zijn komst.

-  Om de Klant na het bezoek aan de Voorstelling te vragen een review te plaatsen van de Voorstelling, de Organisator dan wel de Locatie.

-  Om de Klant na het bezoek aan de Voorstelling te vragen of hij geïnteresseerd is in meer informatie over Voorstellingen van Organisator als degene waarover hij een review plaatste.

 

3.6        Applaus kan de gegevens gebruiken om u te informeren over onze voorstellingen, activiteiten en projecten. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden aan ons via klantenservice@applaus.nl. U kunt zich op elk gewenst moment uitschreven voor deze e-mails of de instellingen hiervoor aanpassen in uw online profiel. 

 

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 

4.1        Applaus verkoopt Plaatsbewijzen namens de Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt.

 

4.2        Tenzij expliciet anders vermeld, zijn rolstoelplaatsen en Plaatsbewijzen voor andere specifieke wensen niet te koop via Applaus.nl. De Klant dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met de Organisator.

 

4.3        Zodra de Voorstelling (met bijbehorende datum, tijdstip, Locatie), de rang van de Plaatsbewijzen (met bijbehorende prijs), het aantal Plaatsbewijzen en de wijze van betaling zijn bepaald, wordt de reservering als ‘voorlopig’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van Applaus opgenomen.

 

4.4        De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt, altijd goed te controleren of de juiste Plaatsbewijzen zijn gereserveerd en of de gegevens van de Klant correct en volledig zijn.

 

4.5        Het is mogelijk dat de beschikbaarheid in het systeem wijzigt in verband met (gelijktijdige) reserveringen van andere Klanten en/of de beschikbaarheid bij de Organisator. Applaus kan dan ook geen beschikbaarheid garanderen tot het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

 

4.6        De Overeenkomst komt tot stand op het moment van (autorisatie van de) betaling en nadat de Klant zijn voorlopige reservering voor één of meer Plaatsbewijzen heeft bevestigd. De Klant ontvangt per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst. Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant wordt verkregen en er dus geen Overeenkomst tot stand komt, dan ontvangt de Klant een bericht over het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

 

4.7        Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid bij de Organisator.

 

4.8        Applaus en Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Plaatsbewijzen om commerciële wederverkoop tegen te gaan.

 

4.9        Voorstellingen zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden zijn in de ‘Wet Verkoop op Afstand’ wegens hun aard uitgezonderd van de wettelijke denktermijn en kennen geen herroepingsrecht. De Klant heeft niet de mogelijkheid om de Overeenkomst te  annuleren.

 

 

Artikel 5. Plaatsbewijzen

 

5.1        De door Applaus geleverde Plaatsbewijzen blijven eigendom van de Organisator. Het Plaatsbewijs geeft de houder uitsluitend het recht op het bijwonen van een Voorstelling. De Plaatsbewijzen worden door Applaus namens de Organisator aan de Klant geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator niet is toegestaan om:

a. de Plaatsbewijzen te vervalsen, te vermenigvuldigen, door te verkopen aan derden en/of op enigerlei wijze te reproduceren;

b. de Plaatsbewijzen in commerciële uitingen, op welke wijze dan ook, aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet, zal Applaus en/of Organisator de Plaatsbewijzen ongeldig maken; houders van die Plaatsbewijzen zal de toegang tot de Voorstelling worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

 

5.2        De Klant dient het Plaatsbewijs op een wit vel papier, formaat A4, af te drukken en mee te nemen naar de Locatie van de Voorstelling.

 

5.3        Ieder Plaatsbewijs is voorzien van een unieke code en alleen de houder van het Plaatsbewijs die het Plaatsbewijs als eerste toont bij aanvang van de Voorstelling, krijgt toegang. Vanaf het moment dat het Plaatsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van het Plaatsbewijs.

 

5.4        De Klant dient naast het Plaatsbewijs, op verzoek, eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen op de Locatie van de Voorstelling.

 

5.5        Een Plaatsbewijs is niet inwisselbaar voor geld, een ander entreebewijs of anderszins.

 

5.6        Applaus streeft er naar om binnen zestig minuten na het tot stand komen van de Overeenkomst, de Plaatsbewijzen en/of de reserveringsnummers aan de Klant te versturen in elektronische vorm naar het door de Klant opgegeven (e-mail)adres. Daarnaast zullen de Plaatsbewijzen binnen 12 uur opgeslagen en terug te vinden zijn in het online  profiel van de klant.

 

5.7        Applaus kan geen garanties geven voor de tijd tussen het verzenden van het bericht door Applaus en de ontvangst daarvan door de Klant. Eventuele risico’s bij een (ver)late ontvangst van het Plaatsbewijs en/of het reserveringsnummer, liggen volledig bij de Klant.

 

5.8        De door Applaus genoemde leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

 

5.9        Als getwijfeld wordt aan de juistheid van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd, kan Applaus contact opnemen met de Klant met behulp van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd. Als Applaus de Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan verifiëren, kan Applaus ertoe overgaan de reservering te annuleren.

 

 

Artikel 6. Reviews

 

6.1        Voor het geven van reviews op Applaus.nl dient de Gebruiker zich te houden aan de volgende regels:

-  Het is niet toegestaan om meer dan één beoordeling per Voorstelling te geven.

-  Een review mag alleen gegeven worden indien de Voorstelling daadwerkelijk gezien is door de Gebruiker.

-  Respecteer de mening van anderen

-  Applaus.nl is niet bedoeld om te chatten.

-  Het gebruik van schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen is niet toegestaan.

6.2        Applaus behoudt zich het recht om reviews te verwijderen indien (er een vermoeden is dat) ze niet voldoen aan de regels.

 

 

Artikel 7. Consumentenservice en klachtenafhandeling

 

7.1        Voor alle vragen en/of klachten met betrekking tot Applaus.nl en de (boeking van de) Voorstellingen is de klantenservice van Applaus beschikbaar. De klantenservice is bereikbaar gedurende de openingstijden die te raadplegen zijn op de Website.

 

 

Artikel 8. Annulering en overmacht

 

8.1        Indien een Voorstelling wordt verschoven naar een andere locatie en/of datum, wordt de Klant hierover geïnformeerd door Applaus en/of door de Organisator.

 

8.2        Indien en voor zover een Voorstelling waarvoor de Klant Plaatsbewijzen heeft aangeschaft via Applaus, door de Organisator wordt geannuleerd of om andere reden niet doorgaat, zal hierover door Applaus of Organisator met Klant gecommuniceerd worden.
Indien er een vervangende datum voor de Voorstelling wordt gevonden, blijven de verworven Plaatsbewijzen geldig of zorgt Organisator of Applaus dat er nieuwe Plaatsbewijzen worden verstrekt.   

 

8.3        Bij annulering zonder vervangende datum zullen ticketgelden aan Klant vergoed worden maar zal noch Applaus noch Organisator gehouden zijn meer te vergoeden dan de ticketgelden. Dit houdt onder meer in dat kosten die de Klant heeft betaald voor de door Applaus verleende diensten, zoals bespreekkosten en transactiekosten, niet worden vergoed.

 

8.4        In geval van overmacht zal Applaus zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Applaus.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Applaus.nl jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Applaus kan worden verlangd.

 

8.5        Onder overmacht in de zin van artikel 7.4 wordt mede begrepen: niet toerekenbare tekortkoming van Applaus of van personen waarvan Applaus bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals hulppersonen en opdrachtnemers van Applaus; alsmede werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingsproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, terrorisme(-dreiging), overlijden van een lid van het Koningshuis, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers van Applaus, storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1        Applaus is aanbieder van Applaus.nl, een platform waarop onder meer Toegangsbewijzen verworven kunnen worden voor Voorstellingen. Applaus is niet de organisator van de Voorsteling dan wel houder van de Locatie en niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of kwaliteit van de Voorstelling noch voor werkzaamheden van de Organisator of Locatie tijdens of rondom de Voorstelling. Applaus wijst elke aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand inzake het in dit artikel bepaalde.

9.2        Een bezoek aan een Voorstelling is te allen tijde voor eigen risico. Applaus is niet aansprakelijk voor  eventueel letsel of schade die wordt veroorzaakt door of tijdens een bezoek aan de Voorstelling of Locatie.

 

9.3        De aansprakelijkheid van Applaus wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Applaus onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming wordt gegeven en Applaus ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming of niet-behoorlijke nakoming te bevatten, zodat Applaus in staat is adequaat te reageren.

 

9.4        De totale aansprakelijkheid van Applaus voor enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en/of vanwege een onrechtmatige daad, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag dat voor Toegangsbewijzen door Klant betaald is.

 

9.5        Alvorens aansprakelijkheid door Applaus kan worden aanvaard, dient Klant bij schade Applaus zo spoedig mogelijk na het ontstaat daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Aansprakelijkheid is uitgesloten bij schade die ontstaan is indien Toegangsbewijzen via derde partijen zijn verkregen. Applaus.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die Klant ondervindt door handelen en/of nalaten van derden.

 

9.6        De informatie op Applaus.nl over de Voorstellingen, Organisatoren en Locaties, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, filmmateriaal en data, zijn door Applaus met de grootste zorg verzameld en verwerkt. Applaus wijst echter elke aansprakelijkheid voor schade die mogelijk is ontstaan door onjuiste informatie op Applaus.nl nadrukkelijk van de hand.

 

 

Artikel 10. Privacy

 

10.1       Bij het aanmaken van een online profiel door een Gebruiker, het gebruik van Applaus.nl en het aangaan van een Overeenkomst door de Klant worden (persoons)gegevens verwerkt. Deze (persoons)gegevens worden door Applaus respectievelijk de Organisator(s) verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst.

 

10.2      Persoonsgegevens van de Klanten worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld. Applaus.nl neemt daarbij de vereisten en richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

  

  

Artikel 11. Algemeen

  

11.1     De Klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Organisator, medewerkers van de Locatie van de Voorstelling, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden. Elke Organisator dan wel Locatie heeft tevens Bijzondere Bepalingen waaraan Klant zich dient te houden.

 

11.2     Het is Klant niet toegestaan, behoudens specifieke toestemming van Organisator of Locatie, om de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de Voorstelling: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerk, op straffe van inbeslagname en/of weigering van toegang tot de Locatie of de Voorstelling.

 

11.3     Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan een Voorstelling worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd.

 

11.4     Het is Klant niet toegestaan om, behoudens specifieke en nadrukkelijke toestemming van Organisator of Locatie, foto-, film-, audio- of andere opnames te maken tijdens de Voorstelling.

 

11.5     Indien Klant zich niet houdt aan voorgaande artikelen 10.1 tot en met 10.4, kan hem de toegang worden geweigerd of kan hij verwijderd worden uit de Voorstelling. Klant kan aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade en heeft nadrukkelijk geen recht op restitutie van de betaalde ticketgelden, bespreekkosten en transactiekosten.

 

11.6     Speciale wensen met betrekking tot het bezoek aan de Voorstelling en/of Organisator dienen kenbaar te worden gemaakt bij de Organisator. 

11.7     Applaus behoudt zich eveneens het recht voor om de omvang, de werkwijze en de functionaliteiten van Applaus.nl te allen tijden te wijzigen, te beperken en/of stop te zetten.

 

11.8     Alle informatie waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, logo’s en teksten aangaande Voorstellingen, Organistoren en Locaties die via Applaus.nl wordt versterkt, mag niet (verder) worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Applaus.

 

11.9     Applaus behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen op de Website.

 

11.10  Mocht een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de Algemene Voorwaarden niet.

 

11.11  Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Applaus en haar Klanten.

  

  

  

© april 2016 Coöperatieve Vereniging Applaus U.A

Laagraven 3

3439 LG  Nieuwegein

KvK-nummer: 64355276

BTW-identificatienummer: NL855630085B01